Programa pentru Limba și literatura română la Bacalaureat 2021

Programa pentru Limba și literatura română la Bacalaureat 2021 conține materia pe care elevii de clasa a XII-a trebuie să o învețe pentru examen.

Programa pentru Limba și literatura română la Bacalaureat 2021 conține materia pe care elevii de clasa a XII-a trebuie să o învețe pentru examen.

Pe baza acestor programe, publicate de Ministerul Educației, vor fi construite subiectele de examen pentru Bacalaureat.
Proba scrisă la Limba și literatura română va avea loc luni, 28 iunie 2021.

Programa la Limba și literatura română arată astfel:

I. STATUTUL DISCIPLINEI

Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar
superior, ca probă comună pentru toate fi

II. COMPETENŢE DE EVALUAT

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunica

1.1. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, eficiente şi personalizate, adaptate unor situaţii de comunicare diverse

– reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul;
raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare),
tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog:
povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ,
monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor
privind texte literare şi nonliterare, filme artistice şi documentare, spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.; adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.)

– reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată
partenerului, preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun,
dozarea participării la dialog etc.); tipuri: conversaţia, discuţia
argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de
angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.); argumentare şi contraargumentare în dialog

– stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
– rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în
comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre
persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.

1.2. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse

–reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la cerinţa de redactare, adecvare stilistică, aşezare în pagină,
lizibilitate)

–relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire,
argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi
oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de
intenţie, scrisoarea în format electronic (e-mail)

–exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate
sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat,
caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat

– normele citării
– normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie,
morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual

1.3. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte

– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular,
limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon
– expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic

1.4. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise

–texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare,
–memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative,
ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului
–sens denotativ şi sensuri conotative
– elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul,
contextul
–ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr
–scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc.
– reacţiile receptorului: cititor, ascultător

1.5. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului

– componentele şi funcţiile actului de comunicare
– niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic,
ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic,
stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal
– normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic,
ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic,
stilistico-textual
– tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv,
informativ, argumentativ
– discursul publicistic
– rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere
– rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de
închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare

2.1. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere

– temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume
– genuri literare: epic, liric, dramatic
– modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe
opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite

2.2. Identificarea şimanaliza principalelormcomponente demstructură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ

– particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative
– particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final,
episoade/secvenţe narative, tehnici narative
– instanţele comunicării în textul narativ
– construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a
personajului; tipuri de personaje
– tipuri de perspectivă narativă
– specii epice: basm cult, nuvelă, roman
– registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului
– stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber

2.3. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic

– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic
– particularităţi ale compoziţiei textului dramatic
– modalităţi de caracterizare a personajelor
– registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului
– specii dramatice: comedia
– cronica de spectacol

2.4. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic

– titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de
recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică
– sugestie şi ambiguitate
– imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie
– poezie epică, poezie lirică
– instanţele comunicării în textul poetic

2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte

– viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă,
sensuri multiple ale textelor literare
– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii;
limbajul muzicii

2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin
prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură

– lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură
creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin
raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de
lectură

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare

3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea

– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele
literare studiate sau în texte la prima vedere

3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul
şi iluminismul
– perioada modernă:
a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada
paşoptistă; criticismul junimist)
b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul
secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul)
c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic,
tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică,
diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/literare
în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; identitate
culturală în context european)

4. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere

– construcţia textului argumentativ; rolul conectorilor în
argumentare, structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare, scrise sau orale
– logica şi coerenţa mesajului argumentativ

4.2. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie

– verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca mărci ale
subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri
sintactice în argumentare
– construcţia discursului argumentativ: structuri specifice,
conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ

4.3. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii

– interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în
istoria literară
– eseul structurat, eseul liber

PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI

a. LITERATURĂ
Autori canonici:
• Mihai Eminescu
• Ion Creangă
• I. L. Caragiale
• Ioan Slavici
• G. Bacovia
• Lucian Blaga
• Tudor Arghezi
• Ion Barbu
• Mihail Sadoveanu
• Liviu Rebreanu
• Camil Petrescu
• G. Călinescu
Notă. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei
narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie
şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.

Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în programa de examen, poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.

b. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Conţinuturile de mai jos vizează:
– aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;
– aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în
exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.

Niveluri de constituire a mesajului

Nivelul fonetic

– pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul
– cacofonia; hipercorectitudinea
– pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie)

Nivelul lexico-semantic

– variante lexicale; câmpuri semantice
– erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică
– derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale
– relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie)
– sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor)
– unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii)
– câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale
– sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ

Nivelul morfosintactic

– forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de comparaţie; numerale etc.); valori expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de
realizare a subiectivităţii vorbitorului
– elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată)
– elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective pronominale relative, adverbe relative)

Nivelul ortografic şi de punctuaţie

– norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie)
– rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise

Nivelul stilistico-textual

– registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare
– coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă
– tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
– stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj
arhaic; argou, jargon
– stil direct, stil indirect, stil indirect liber
– rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului
– rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articol precedent

Foto/Video - Căldură mare: S-a plimbat în sânii goi cu autobuzul prin oraș

Articolul următor

Notificare prin email pentru pensionarii care primesc pensia pe card

Articole asemănătoare